PALAIS K

PALAIS K
Localisation : RIYADH, Arabie saoudite
Surface Batiment : 3465 m²
Surface Terrain :7918 m²